Neděle Dobrého Pastýře a Světový den modliteb za duchovní povolání

Církev je jako symfonie duchovních povolání

Církev, řecky Ekklesía, znamená „shromáždění lidí povolaných a svolaných“, aby tvořili společenství misionářských učedníků Ježíše Krista. V církvi jsme všichni služebníci a služebnice podle různých povolání, charismat a služeb. Povolání k darování sebe sama v lásce, které je všem společné, se totiž uskutečňuje v životě laických křesťanů, kteří se angažují v budování rodiny jako malé domácí církve a v obnově různých prostředí společnosti kvasem evangelia, ale také ve svědectví zasvěcených mužů a žen, kteří se darovali Bohu pro své bratry a sestry jako proroci Božího království; v zasvěcených služebnících, jáhnech, kněžích a biskupech, postavených do služby slova, modlitby a společenství svatého Božího lidu. A teprve ve vztahu ke všem ostatním se „každé toto konkrétní povolání v církvi vynořuje se svou vlastní pravdou a bohatstvím, protože církev je symfonií povolání, sjednocených a odlišujících se ve vzájemné harmonii, aby vyzařovala do světa nový život Božího království.“ (Z poselství papeže Františka k šedesátému Světovému dni modliteb za duchovní povolání)

Můj Pane,
mé oči vidí hlavně zlo, které zaplavuje náš svět
a ztrácím mnohdy naději na světlo,
které by proniklo tyto temnoty.

Pane, ty sám si volíš a povoláváš své spolupracovníky.
Ty jsi dokázal proměnit pronásledovatele církve Šavla 
v neúnavného misionáře! Ty můžeš i v dnešní době
probouzet nové osobnosti schopné nést tvé světlo
a tvou radostnou zvěst do všech koutů světa a společnosti.

Pane prosím tě, obnov v našem středu
své mocné působení, projev svou moc
a vzbuzuj si uprostřed nás nové hlasatele evangelia.
A prosím tě, používej i mně ke zvěstování
své radostné zvěsti mému okolí.

Dobrý pastýři, pečuj o své stádo a posílej nadále
dělníky na svou žeň!
Amen

Modlitba Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Amen