Výuka náboženství

Katechetický tým komínské farnosti

Katechetický tým v naší farnosti tvoří paní Nováková Jaroslava, paní Koudelková Drahomíra, pani Monika Křížová a paní Procházková Lenka. Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá pravidelně každý týden v klubovně na faře, na ZŠ Pastviny v Komíně a na ZŠ Jasanová v Jundrově.

Katechetky se snaží naučit děti poznávat Krista a skrze Něj, Boha jako svého Otce, najít k Trojjedinému Bohu vztah a tento vztah, vedeni Duchem svatým, žít ve svém životě. Proto k výchově ve víře neslouží pouze hodiny náboženství, ale také katecheze v době adventní a postní nebo akce příležitostné na kterých se potkají děti, rodiče, katechetky i farář farnosti.

K práci katechetek nepatří pouze práce s lidmi a dětmi, které potkávají v kostele, snaží se přinést radostnou zvěst celé farnosti. Podílejí se též na přípravách katechumenů ke křtu, nebo na výukových programech „Vstupy do škol“, které přednáší ve škole a předávají tak poselství křesťanských svátků.

Základním vzděláním pro všechny katechetky je katechetický kurz, pořádaný Biskupstvím brněnským, zakončený zkouškami ze všech přednášených předmětů. Po jejich úspěšném složení, na žádost duchovního otce farnosti, je otec biskup vysílá do pastorace udělením tzv. Kanonické mise. Tak se oficiálně katechetky účastní na misijním poslání církve, které je jejím prvním a nejdůležitějším úkolem. „Jděte do celého světa“ (Mt 28;19), to řekl Kristus svým učedníkům. A já vám opakuji: „Jděte do celého světa a přinášejte pravdu, krásu a mír, jež se nacházejí v Kristu Vykupiteli“ říká Jan Pavel II.

Aby tyto hodnoty mohly katechetky rozdávat, některé absolvovaly studium teologie a pedagogiky a každá z nich jezdí pravidelně na duchovní obnovy a stará se i o své osobní vzdělávání. Účastní se odborných přednášek, jezdí na odborné kurzy, např. kurzy práce s biblickými postavičkami, pořádané Českým katolickým biblickým dílem.

Tak soustavně rozvíjí svoje teologické i pedagogické znalosti a o získané vědomosti se potom dělí na pravidelných schůzkách katechetického týmu, kde se rodí a rozpracovávají mnohé evangelizační aktivity a připravují společně všechny pořádané akce katechetického týmu.

Každá misijní práce, jak nám dosvědčuje prvotní církev ve Skutcích apoštolů, je připravována a podporována modlitbou. Proto všechny o tuto pomoc a podporu prosíme, aby naše evangelizace přinášela plody.“ Zakončuje svoji úvahu o práci katechetického týmu Lenka Procházková.

Rozvrh vyučování náboženství – školní rok 2019/2020

Přihlášku vhoďte do schránky fary nebo pošlete e-mailem

Komín

1. třída a 2. třídaStředa15:00-15:45ZŠ Pastviny
3. třídaStředa16:45-17:45Farní klubovna
Každou první středu v měsíci je dětská mše v 18:00
Náboženství v klubovně není!
4. třída až 6. třídaStředa18:00–19:00Farní klubovna
7. třída až 9. třídaStředa16:45–17:25ZŠ Pastviny

Jundrov

Podle přihlášeného počtu dětí se bude řešit 

Obecné informace

Vyučování začíná ve středu: 9. 10. 2019

Dětská mše svatá každou první středu v měsíci v 18:00 hod. 

Kontakt: prochazl@gmail.com