Farní ročenka 2022

Leden

 • Pan farář má kočičku! Jmenuje se Víla a je zatím velmi plachá, v přítomnosti kohokoli jiného než milovaného páníčka okamžitě zdrhá.
 • Vánoční výzdobu kostela jsme tentokrát uklidili dříve než obvykle, už 15.1., kvůli plánované druhé fázi výmalby. V pondělí 17.1. pak následovala brigáda za účelem odnosu všech věcí, které se odnést daly, a zakrytí těch, které se odnést nedaly; účast byla hojná a pracovní morálka vysoká, takže asi za dvě hodinky bylo hotovo – co jsme nezvládli zakrýt my (bylo to už moc vysoko), zakryje firma, která bude malovat.
 • Ve středu 19.1. byla zahájena stavba lešení a malířské práce v kostele (kromě boční kaple, která je vymalovaná už z konce minulého roku) – kostel byl do dobu prací uzavřený, mše svaté se přesunuly do jundrovské kaple. Pro zájemce jsme zajistili z Jundrova on-line přenos nedělní mše svaté v 10.00 a pro rodiny s dětmi nebo ty, kdo by se do kaple nevešli, byl přenášen ze stejné mše svaté zvuk ven před kapli.
 • Pokračovalo setkávání skupinek v rámci farní fáze synodálního procesu, některé se setkávaly v soukromí, jiné na faře.
 • Počet nemocných covidem velmi stoupl, a z toho důvodu se některé pravidelné akce konaly v lednu jen on-line (Liturgický večer) nebo byly odloženy (Večer chval).

Únor

 • Malířské práce probíhaly rychle a hladce. Už od začátku února v ohláškách zaznívala výzva, abychom si rezervovali sobotu 26.2. na úklid kostela po malování, a sešlo se nás tudíž asi 60, vybavených často i kbelíky, hadry a smetáky – zpočátku velmi špinavý a zaprášený kostel nám krásněl před očima a v poledne bylo v podstatě hotovo; práci jsme zakončili výborným gulášem, který byl milými dobrovolnicemi pro všechny brigádníky připraven na faře.
 • 24.2. byla začala ruská válečná agrese na Ukrajině, a tak jsme se začali modlit za mírové řešení (nejen tohoto) konfliktu.
 • V neděli 27.2. jsme slavili mše svaté v krásně nově vymalovaném a uklizeném kostele; na závěr mše svaté v 10 hodin pan farář poděkoval Pavlovi Holešinskému za to, že se organizace výmalby kostela ujal, a Lence Szilasi za mravenčí práci při čištění soch a obrazů; po mši svaté následovala mimořádná farní kavárna na oslavu.
 • Do konce února měli moderátoři synodálních skupinek za úkol vyplnit závěrečný dotazník o jejich setkávání, tímto je oficiálně ukončena farní fáze synodálního procesu; zdá se ale, že v našich skupinkách vznikla chuť v podobném duchu setkávání pokračovat i nadále.

Březen

 • Každou postní neděli se v 15.00 konala pobožnost křížové cesty, většinou v kostele, týden před Květnou nedělí již tradičně v Jundrově
 • V neděli 20. března proběhla v kostele vedená adorace se zpěvy z Taizé, zejména za mír na Ukrajině a na světě.
 • V sobotu 26.3. proběhla postní duchovní obnova, kterou vedl P. Jiří Bůžek ze sousední farnosti Žebětín, na téma Podobenství o milosrdném otci – naše identita milovaných dětí; obnova se konala v kostele, o přestávkách jsme se občerstovali a ohřívali ve farní klubovně.
 • Rozhodli jsme se zkusit otevřít farní knihovnu 2x měsíčně, aby měli lidé více příležitostí k zapůjčení či vrácení knih.
 • Na ty akce, které se konaly kvůli covidu on-line, jsme byli opět zváni fyzicky.
 • V úterý 29.3. se konal v kostele večer chval s adorací a písněmi z Taizé; dveře kostela zůstaly otevřené a hořela v nich svíčka, aby kostel zval k návštěvě.

Duben

 • Na Květnou neděli se souběžně s křížovou cestou v kostele konala i poutní křížová cesta na vrch Holedná, kterou vedl Dalibor Fic; vyráželo se od kostela, a jednotlivá zastavení měly zpracovány rodiny, které se křížové cesty účastnily; účast byla hojná, možná nám vzniká nová tradice.
 • Všechny Velikonoční bohoslužby a obřady doprovodil náš chrámový sbor.
 • Latinské mše svaté každou první neděli v měsíci v 7.00 doprovází opět latinská schola.
 • Vzkříšení našeho Pána jsme na neděli velikonoční oslavili agapé, které se z klubovny díky slunnému počasí spontánně přesunulo na rozkvetlý dvorek.
 • Z Vílinky se postupně stává opravdová farní kočička, kontroluje skoro každou akci, která se koná ve farním sále, přestává se bát a už se nechá i pohladit
 • V úterý 26.4. se farní sál změnil v sál koncertní, a proběhl zde koncert písničkáře Jiřího Smrže; dorazilo asi 20 lidí (tedy úplně akorát), a to ne jen farníci, koncert měl výbornou atmosféru a moc se nám líbil.
 • 27.4. se sešli ve farním sále zástupci tří synodálních skupinek z naší farnosti a otec Marcel, celkem asi 10 lidí – představili jsme si navzájem výstupy z debat ve skupinách a bavili jsme se o tom, jak bychom vzniklé podněty mohli uvést do života v naší farnosti; atmosféra byla příjemná, víno dobré a určitě se chceme sejít znovu.
 • Tématem Večerů o liturgii, které vede každý měsíc otec Marcel ve farním sále a zároveň se přenášejí on-line zájemcům do obýváků, je už od prosince liturgie mše svaté; postupujeme pomalu a důkladně.

Květen

 • 1.5. jsme místo farní kavárny uspořádali “otevření kostela”, slavností akci na oslavu čerstvé výmalby, s cílem oslovit i ostatní obyvatele Komína. Plakáty na akci byly vyvěšeny dopředu na několika místech. Po mši svaté jsme zvali všechny na kávu, čaj a něco dobrého před kostelem. Pro děti bylo připraveno květinové (s)tvoření, pro všechny nástěnky s fotografiemi ze života farnosti a také z malování, zájemci si mohli zahrát multimediální hru Šifra mistra Vavřince a v kostele se uskutečnila komentovaná prohlídka vedené o. Marcelem a koncert, v rámci kterého se představily hráčky na housle a violoncello a nakonec i otec Marcel se saxofonem, v doprovodu varhan. Účastnilo se velké množství lidí (většina pravděpodobně z řad farníků, ale víme i o lidech, kteří jinak do kostela nechodí, a dorazili), mezi nimi se pohybovali organizátoři v nově vyrobených farních tričkách, a akci můžeme myslím považovat za vydařenou. 
 • Zahájili jsme také zkušební nedělní otevření kostela, každou neděli odpoledne od 14 do 15.30 hodin. V hlídání kostela se střídají dobrovolníci z řad farníků.
 • O květnových nedělích v 18.00 se konaly májové pobožnosti.

Červen

 • V sobotu 4. června se naše farnost účastnila Dětského dne před ZŠ Pastviny. Na stánku farnosti se během dopoledne vystřídalo několik dobrovolníků, kteří zadávali dětem úkoly, a za jejich splnění jim dávali razítka. Děti malovaly něco nebo někoho, čeho si cení, skládaly z rozstříhaných obrázků kostel a střílely z luku – to poslední bylo aktivitou nejoblíbenější. Nejmenší děti skládaly kostel s dřevěných kostek. Na akci se vystřídalo dětí opravdu hodně a atmosféra byla fajn, paní starostka nám později velmi děkovala za naši účast.
 • V neděli 5. června, na slavnost Seslání Ducha Svatého, v našem kostele přistoupily děti k 1. svatému přijímání a jedna větší dívka byla pokřtěna. 
 • V pátek 10.6. jsme se zapojili do Noci kostelů. Před kostelem vyrostl stánek s vínem a drobným občerstvením, kolem kterého bylo stále živo. V kostele si lidé mohli prohlédnout fotografie z výmalby kostela a života farnosti, zahrát si hru Šifra mistra Vavřince, a poslechnout hudební program, který sestával ze 3 vstupů. Šlo o “Varhany a žestě” ve spolupráci s GYMUM a ZUŠ J. Křížkovského, vystoupení Komínského chrámového sboru a “Violoncello v duchovní hudbě”. Během celého večera měli účastníci možnost psát modlitební úmysly na papírky, které vhazovali do džbánu, za všechny úmysly jsme se na závěr, pod vedením otce Marcela, společně modlili. Otec Marcel také vytáhl saxofon a s doprovodem varhan nám zahrál několik písní na dobrou noc.
 • Ve středu 8.6. se konal farní táborák k ukončení výuky náboženství v tomto školním roce
 • V neděli 12.6. se konalo setkání žen v duchu mezigenerační ženské pospolitosti. Některé ženy přivedly své dcery různého věku, a společně jsme zdobily látkové tašky a vyráběly květinové dekorace
 • 29.6. byl v brněnské katedrále inaugurován nový sídelní biskup, Mons. Pavel Konzbul, který byl do té doby biskupem pomocným.
 • Farní pouť do Křtin se letos konala v sobotu 2.7., věřící se dopravili pěšky či auty. Mše svatá proběhla v 16 hodin.

Červenec

 • Farní pouť do Křtin se letos konala v sobotu 2.7., věřící se dopravili pěšky či auty. Mše svatá proběhla v 16 hodin.
 • Během dovolené o. Marcela se letos konaly ve všední dny a částečně i o nedělích bohoslužby slova, které vedl jáhen Radovan Jiřík

Srpen

 • V neděli 7.8. jsme se vypravili na farní výlet do Senetářova, kde jsme měli domluvenou prohlídku farního kostela sv. Josefa, který byl postaven podle návrhu architekta Ludvíka Kolka v letech 1969-1971. Paní průvodkyně měla pro nás výborný a vysoce zasvěcený výklad, protože byla stavbě kostela sama aktivně přítomna.
 • Komínské hody se letos konaly o víkendu 13. a 14.8. V našem kostela proběhla v neděli v 10 hodin hodová mše svatá a ve 14.30 Te Deum a  svátostné požehnání.

Září

 • První neděli v září požehnal pan farář aktovky všem zájemců z řad žáků, zejména prvňáčků
 • Ve středu 7.9. se konala první dětská mše svatá a po ní farní táborák, jako již tradičně hudebně bohatý a s velkou účastí.
 • O. Marcel vyzval zájemce o lektorskou službu, aby se sešli na faře k informativní schůzce. Tam se dozvěděli něco o významu lektorské služby i praktické informace ke správnému čtení a práci s mikrofonem. V následujících týdnech pak měli zájemci možnost přijít si do kostela vyzkoušet, jestli čtou dostatečně nahlas, pomalu a zřetelně. Od této chvíle se již budou zapojovat zejména o nedělích ke čtení prvního čtení. 

Říjen

 • První pondělí v říjnu byla zahájena farní příprava na biřmování, plánovaná na dva roky. Sešlo se asi 30 zájemců, věkově od 12 do 69 let, převažují mladí. Začíná se vždy promluvou otce Marcela, následuje program vytvořený organizačním týmem. První dvě setkání měla seznamovací charakter, při třetím jsme se po promluvě již rozdělili do 3 skupinek podle věku. Každá skupina má 2 vedoucí.
 • V říjnu začala také výuka náboženství
 • Tradiční farní drakiáda se konala v neděli 16.10. Foukalo to a draci hezky létali.

Listopad

 • Začali jsme plánovat, jak v následujících dvou letech oslavíme 700. výročí založení kostela.

Prosinec

 • V sobotu 3.12. se sešlo společenství žen na tradičním adventním setkání, tentokrát našly útočiště na faře na Starém Brně. Tématem byla vděčnost, přijetí bolesti a zranění a jejich rozpuštění v Boží lásce.
 • V neděli 4.12. po mši svaté jsme si uspořádali venkovní farní kavárnu s čajem, svařeným vínem a slanými a sladkými pochutinami – i přes to, že docela hodně foukalo a bylo třeba si dobře držet klobouky i pohárky, se lidé na chvíli zastavili a byl to příjemně strávený čas.
 • Ve stejnou neděli v podvečer se v kostele konal adventní koncert souboru Brno Gospel Choir, velmi vydařený, kostel byl plný a účastníci živě reagovali na zpěváky, takže jsme si koncert užili opravdu všichni.
 • Svatý Mikuláš i s anděli a dárečky letos dorazil při dětské bohoslužbě slova ve středu 7.12., kterou vedl jáhen Radovan.
 • Adventní duchovní obnovu vedl v naší farnosti dne 17.12. o. Ladislav Heryán, známý salesián z Prahy. Držel se klasického schématu, tedy dvě promluvy a po nich mše svatá. O. Ladislav měl s sebou i kytaru, takže nám na začátku i na konci každé promluvy zahrál a zazpíval. Příležitost k zahřátí a občerstvení byla ve farním sále, kam se kupodivu všichni zájemci vešli. 
 • Ve stejný den odpoledne silní muži a zdatné ženy z farnosti postavili a nazdobili vánoční stromy a sestavili betlém, a to v rekordním čase 2,5 hodiny.
 • V neděli 25. prosince zazpíval v našem kostele převážné vánoční písně hudební soubor Antea, který tak po covidové pauze obnovil tradici pravidelných komínských koncertů. Publikum bylo početné a spokojené.
 • O den později, 26. prosince, se v kostele plném k prasknutí konal již tradiční koncert České mše vánoční J.J. Ryby. Dirigoval Martin Hroch, ředitel Gymnázia a ZUŠ P. Křížkovského, zpíval sbor gymnázia a sólisté Ivana Pavlů, Kristina Kubová, Theophilus Štourač a Jan Šťáva, hráli členové orchestru Czech Virtuosi a studenti Gymum a ZUŠ. Pro zájemce městská část připravila i obrazovku s přenosem koncertu a lavičky před kostelem. Krásné to bylo!