Farní ročenka 2023

Leden

 • Hned ze začátku roku, ve středu 4.1.,  se v našem kostele konal koncert smíšeného pěveckého sboru Choirchestra, ve kterém účinkují i dva naši farníci: Libor a Ilča Talašovi. Ti těsně před koncertem zpívali (Ilča) a dirigovali (Libor) na první letošní dětské mši svaté Komínský chrámový sbor. V rámci koncertu zazněla například Missa Festiva od J. Levitta nebo vybrané anglické koledy v úpravě J. Ruttera.
 • V pondělí 9.1. se po vánoční pauze konalo další setkání těch, kteří se připravují na biřmování.
 • Zahájili jsme pravidelné sbírky na vytápění a energie v kostele a na dokončení opravy farní klubovny, konat se budou vždy 2. neděli v měsíci.
 • Úklid vánoční výzdoby v kostele jsme tentokrát naplánovali již na sobotu 28.1., protože další sobotu (po Hromnicích) je víkend prodloužený pololetními prázdninami, tak jsme se báli, aby všichni neodjeli pryč.

Únor

 • Postní duchovní obnovu vedl dne 25.2. jezuita František Hylmar. Učil nás, jak se modlit jezuitský examen a vysvětlovat, proč je dobré při zpytování svědomí nezůstat u seznamu hříchů, ale zaměřit se na všechny dary a dárky, které od Boha dostáváme, a na pěkné chvíle, které s ním prožíváme.
 • Svou službu ve farnosti ve funkci sbormistra a varhaníka po deseti letech přerušil Libor Talaš.

Březen

 • Zahájili jsme sérii zejména sobotních brigád ve farní klubovně a jejím okolí – uklízíme, provádíme terénní úpravy na zahradě a další pomocné práce.

Duben

 • V sobotu 1.4. se uskutečnila tradiční farní pouť do Křtin. Pěší skupina vyrážela z Brna již po deváté hodině, mše svatá se konala v 16 hodin. 
 • Na Květnou neděli jsme se již podruhé vydali pomodlit křížovou cestu pod širým nebem, od kostela na vrch Holedná. Jednotlivá zastavení si připravily rodiny z naší farnosti. Na Holedné někteří vyrazili i na vrchol rozhledny, ale ochladilo se a foukal takový vítr, že byli zase rychle zpátky dole.
 • Komínského chrámového sboru se ujal Marek Podsedník a Marie Rotreklová – sbor mimo jiné doprovodil oslavy letošních Velikonoc.
 • Protože farní klubovna je stále v rekonstrukci, konalo se agapé na velikonoční neděli před kostelem.
 • K oslavám 700 let diecéze sháníme od farníků historické fotografie našeho kostela.
 • Farní knihovna se postupně přesunula do kostela, vždy první neděli v měsíci Dalibor u východu půjčuje vybrané knihy, a zdá se, že tento model se osvědčuje více, než když knihy čekají na své čtenáře ve farním sále.

Květen

 • Jako tradičně se v neděle od 18 hodin konají májové pobožnosti.

Červen

 • V pátek 2.6. se konala Noc kostelů, do které se zapojila i naše farnost. Stánek před kostelem nabízel po celou dobu konání drobné občerstvení a nápoje. V 18 hodin jsme Noc kostelů zahájili mší svatou, po ní následovala (Nejen) duchovní hudba pro smyčcové nástroje, a dále koncert Groovey – Simon & Garfunkel revival. Šlo o koncert domluvený na poslední chvíli místo původně ohlášené kapely Benefit, kterou skolila viróza. Byli jsme nadšeni a rádi u nás Groovey zase někdy přivítáme. Pan farář provedl návštěvníky kostelem při komentované prohlídce a na závěr přišel na řadu i jeho saxofon.
 • Po celý rok se konají setkání skupinky křesťanské meditace a také večery chval. Křesťanská meditace se přesunula z Komína do jundrovské kaple.
 • V neděli 11.6. proběhlo první svaté přijímání dětí z naší farnosti.

Červenec

 • Rekonstrukce farní klubovny je u konce. Ještě ji nevyužíváme, čekáme, až vzroste nově zasetá tráva na dvorku i na zahradě. Pan farář vyhlásil možnost adopce židlí, které jsme pro farní klubovnu vybrali. Kdo chce, může přispět částkou 1200 Kč, aby pak ve finále mohlo v klubovně pohodlně sedět 40 lidí. peníze se podařilo vybrat a do konce července byly židle koupeny a umístěny v klubovně.
 • Po dobu dovolené pana faráře se v neděli konají bohoslužby slova, které vede jáhen Radovan Jiřík.

Srpen

 • V neděli 6.8. se konaly komínské hody. Slavnostní mši svatou sloužil P. Mons. Jiří Mikulášek, komínský rodák, který v našem kostele před 50 lety sloužil svou primici. Touto mši svatou jsme také zahájili roční oslavy 700. výročí založení naší farnosti a posvěcení kostela. V rámci oslav budeme pořádat koncerty, přednášky a také výstavu fotografií.
 • V úterý 29.8. byl večer chval v kostele spojen s  vedenou adorací.

Září

 • První zářijovou neděli jsme slavnostně otevřeli novou klubovnu. Pozvali jsme farníky na farní piknik, takže jsme v klubovně a na zahradě společně poobědvali s mohli jsme se radovat z dokončeného díla.
 • Školní rok jsme zahájili první mší svatou s dětmi ve středu 6.9., již tradičně spojenou se žehnáním aktovek a dalších školních potřeb.
 • Nové členy hledá rytmická schola, která hrou a zpěvem dětské mše svaté doprovází.
 • Otec Marcelem byl jmenován kanovníkem Královské Stoliční Kapituly. Někteří z farníků dorazili na slavnostní instalaci kanovníků do petrovské katedrály ve čtvrtek 14.9.
 • Biřmovanci se dále scházejí v pondělí 1x za 14 dní, tentokrát již v opravené farní klubovně, a pokračují v přípravách na biřmování.

Říjen

 • Ve čtvrtek 5.10. některé z dětí, které letos poprvé přijaly svaté přijímání, spolu s paní katechetkou Novákovou, vyrazily na Petrov, kde byl pro prvokomunikanty z naší diecéze připraven bohatý program.
 • V pondělí 9.10. měla na komínské radnici vernisáž výstava Nový duch ve starých zdech, jde o výběr fotografií z naší farnosti za poslední čtyři roky. Zároveň jsme vystavovali i dva panely historických fotografií kostela a života ve farnosti. Vernisáž hudebně zahájil Kryštof Daniel na trubku, dále pak kvarteto Komínský komorní ansámbl (Komkom) hrou na smyčcové nástroje, a po zbytek večera na piáno hrál pan farář, na kytary Adam Kubát a Luboš Smékal a na housle někteří ze členů Komkom a Zdeňka Kuřátková. Podařilo se jim rozezpívat celou zaplněnou radnici. 
 • Farní drakiáda se konala za příznivého počasí v neděli 15.10.
 • V neděli 22.10. se opět po delší době sešlo modlitební společenství žen.
 • Na konci října jsme zahájili pravidelné každoměsíční promítání seriálu The Chosen o životě Ježíše a jeho učedníků, s následnou diskuzí.

Listopad

 • Ve středu 1.11. měla naše farnost adorační den.
 • Ve středu 8.11. měl v našem kostele přednášku prof. Libor Jan. Komínský rodák, odborník na české středověké dějiny, hovořil o Elišce Rejčce, zakladatelce našeho kostela.
 • V neděli 12.11. se konal koncert Boskovického Symfonického orchestru s názvem Napříč staletími.
 • V sobotu 11.11. vedl P. Vojtěch Loub z Třebíče duchovní obnovu pro naše biřmovance na téma svátosti smíření.
 • V neděli 12.11. jsme bezprostředně po desáté mši svaté uctili památku padlých v první světové válce u pomníku vedle kostela.
 • Ve středu 15.11. se konal den otevřené radnice, tentokrát na téma 700 let výročí založení kostela. Radnice byla vyzdobena díly dětí a studentů z komínských škol na téma kostel. Deváťáci ze ZŠ Pastviny mezi sebou udělali anketu o vztahu k Bohu a ke komínskému kostelu a seznámili nás s jejími výsledky. Zazpívala paní Iva Bittová, a poté pan farář zahrál na saxofon a také zazpíval. V jedné písni se k němu paní Iva Bittová přidala. Po kratší pauze pak vystoupila ještě komínská gregoriánská schola.
 • Ve čtvrtek 23.11. se konal koncert ženského pěveckého souboru JK Voices, šlo o koncert duchovní hudby k poctě sv. Cecilie pod taktovou pana dirigenta Jakuba Kleckera, na varhany zahrál Petr Kolař.
 • Večer chval byl v úterý 28.11. v kostele spojený s adorací.

Prosinec

 • V neděli 3.12. jsme volili nové členy do pastorační rady farnosti, farníci vybírali ze 7 kandidátů. Zvoleni byli Marek Podsedník, Zdeňka Kuřátková a Martin Lavička, i ostatní kandidáti budou ale v případě zájmu zapojeni do společného díla
 • Stejnou neděli se ve stodole souběžně s farní kavárnou konal také adventní jarmark. Farníci přinesli pochutiny a drobné dárky, které bylo možné si zakoupit. Výtěžek bude věnován na zaplacení vysokých záloh za topení. Vybralo se více než 17.000 Kč.
 • Ve středu 6.12. přišel po dětské mši svaté Mikuláš se svými anděli a s košem plným dobrot.
 • V pátek 8.12. se ve farní klubovně konal koncert písničkáře Jiřího Smrže. Lidí dorazilo tak akorát a ukázalo se, že klubovna má na podobné akce dobrou akustiku. Jedinou nevýhodou byla nutnost častého ladění kytary, které teplo u kamen příliš nesvědčilo.
 • V sobotu 9.12. se na faře konalo adventní setkání pro ženy na téma Čas zralosti. 
 • V sobotu 16.12. vedl u nás v kostele duchovní obnovu na téma Lítost a odpuštění, kterou vedl biblista P. Stanislav Pacner.
 • Vánoční výzdobu a betlém jsme v kostele instalovali netradičně v úterý 19.12. odpoledne.
 • V sobotu 23.12. byly na ranní mši svatou pozvány děti, které na začátku mše vešly do ztemnělého kostela průvodem s lucerničkami. Po mši svaté pak byli všichni zváni do klubovny ke společné snídani.
 • V neděli 24.12. bylo v našem kostele již tradičně k dispozici betlémské světlo.
 • 25.12. se v kostele konal vánoční koncert skupiny Antea, 26.12. tradiční koncertní provedení Rybovy České mše vánoční.
 • Skupinka mladých, která se účastní přípravy na biřmování, připravila pro farníky i kolemjdoucí hru Poklad ukrytý ve starých zdech. Kolem kostela visí 4 plakátky s otázkami a QR kódy, které odkazují na webové stránky farnosti, kde lze najít nápovědu. Úspěšné řešitele čeká odměna
 • Na teplo v kostele a kapli lze nově přispívat i platbou prostřednictvím QR kódů – vycházíme vstříc těm, kdo u sebe nenosí hotovost.
 • Na Silvestra jsme si po mši svaté v 17.00, určené na poděkování za uplynulý rok, přiťukli a popřáli vše dobré do nového roku ve farní klubovně.