Farní ročenka 2021

Leden až březen

 • V únoru/březnu vrcholí jarní vlna epidemie Covid, lock-down včetně okresů, cesty za poskytnutím individuální duchovní pomoci jsou možné, nedělní mše svaté přenášíme z kostela on-line, pokračuje on-line čtení Písma každý čtvrtek  a on-line večery otázek a odpovědí (v dubnu speciálním hostem PhDr. Josef Zeman na téma manželství; červnový večer OaO byl zrušen – nepřišly žádné otázky)
 • Duchovní obnova v postní době proběhla on-line dvěma promluvami v sobotu 27.3.

Duben

 • Velikonoční bohoslužby a obřady proběhly v omezeném počtu lidí (10% kapacity kostela); přihlašování na mše přes rezervační systém na farním webu – s prosbou, aby se každý účastnil jen jedné bohoslužby ve velikonočním triduu; proběhl pokus o on-line agapé, ale málo účastníků, už máme on-line akcí plné zuby
 • od 26.4. již možnost návštěv bohoslužeb bez omezení počtu lidí, pouze za podmínky dodržení rozestupů, respirátorů, dezinfekce rukou; znovu se zpívá (městský soud v Praze rozhodl, že má být možno se shromažďovat podle shromažďovacího zákona)

Květen

 • poslední mše sv. online byla přenášena z našeho kostela 16.5.
 • situace se zlepšuje, očkování pokračuje, list biskupů vyzývá lidi, aby si zase našli cestu do kostela; u nás v kostele se obnovují dětské katecheze, před prázdninami jen venku; začíná se také znovu setkávat společenství žen

Červen

 • k 1. svatému přijímání šlo 6 dětí, plus dvě větší dívky byly zároveň pokřtěné, zpívá už i sbor (po podepsání formuláře o bezinfekčnosti všemi jeho členy); příprava dětí probíhala zrychleně
 • ničivé tornádo zasáhlo 24.6. některé oblasti na jižní Moravě, obrovská vlna podpory z celé republiky, konala se mimořádná sbírka na pomoc zasaženým
 • na konci června se konal farní táborák s hojnou účastí, hudebně bohatý včetně saxofonu pana faráře
 • 27.6. se konal první farní výlet tohoto roku do restaurace Na Piavě, pro zájemce následovalo koupání ve Svratce
 • obnovují se večery chval a farní knihovna

Červenec a srpen

 • 7. a 8. srpna se konaly tradiční Vavřinecké hody, před začátkem nedělní odpolední zábavy si přišel průvod krojovaných do kostela pro požehnání – foto: https://www.brno-komin.cz/fotogalerie-2021/hody-nedele-08-08-2021-fotografka-jana-suplerova
 • pan farář měl jen krátkou dovolenou (necelé dva týdny) 
 • po celé léto hodně svateb a křtů, odsunutých z doby, kdy se nesmělo, křty má téměř výhradně na starosti jáhen vč. příprav na ně

Září

 • oprava střechy kostela (zatékalo), časem bude třeba opravit trámy; chtělo by to opravit i vitráže, ale je to spousta peněz, tj. zatím se opravilo jen těsnění 
 • první dětská mše svatá se sborem, po ní farní táborák s již tradičně kvalitní hudební produkcí (kytara, klarinet, saxofon, housle, zpěv)
 • od září se setkáváme 1x měsíčně na faře ke společnému čtení Písma, začínáme listem sv. Pavla Efezanům, je možné připojit se k setkání i on-line
 • 26.9 – farní výlet k Medláneckému letišti, s pozorováním a krmením koz, čekáním na krtka v krtině (nakonec se neukázal) a občerstvením U Vrtule
 • 28.9. – večer chval v kostele ve stylu Taizé, úplná tma jen se svíčkami, dost lidí

Říjen

 • obnovuje se farní kavárna
 • společenství žen se znovu setkává na faře
 • 10.10. – v kostele koncert vokálního kvarteta Q vox, vstupné dobrovolné, výtěžek použit na výmalbu kostela
 • 11.10. – začíná každoměsíční setkání zvané Hovory o liturgii, offline ve farním sále a přenášeno i on-line, navazuje na Večery otázek a odpovědí, otázky se týkají liturgie, od třetího setkání (prosincové) probíráme průběh mše svaté
 • 17.10. farní drakiáda po roční přestávce, i když nefoukalo, lidé přišli, proběhli se s drakem po poli a pak si povídali
 • 31.10. – narozeniny pana faráře a zároveň neděle – po mši svaté v 10 hodin nám zahrál jako poděkování za dárek k loňským narozeninám na saxofon Hallelujah
 • 31.10. farní výlet do Kníniček, v cíli prohlídka domečku našeho pana jáhna a jeho rodiny a společný oběd

Listopad

 • 1.11. – pondělí – adorační den farnosti, před mší svatou adorace od 15.30; po mši svaté vyklízení boční kaple  
 • ve středu 3.11. vyrostlo v boční kapli lešení, po památkářském zkoumání byla boční kaple nově vymalována, stropní žebra a sokl už nejsou růžová, ale o něco tmavěji bílá než stěny a strop, 26.11. už bylo lešení pryč a proběhl úklid kostela
 • synodálního procesu, který od října hýbe celou církví, se v naší farnosti ujal Dalibor Fic v roli koordinátora, 21.11. v ohláškách vyzval farníky, aby se přihlásili, mají-li zájem se připojit, zároveň oslovil skupinky již ve farnosti existující – celkem vznikly 4 skupinky, které mají za úkol do února se 3x sejít a diskutovat pod vedením Ducha Svatého na téma synodality v naší církvi

Prosinec

 • ve středu 1.12. přišel po dětské mši svaté Mikuláš a rozdal 100 sladkých balíčků
 • v sobotu 4.12. se konala adventní duchovní obnova s p. Davidem Ambrožem z farnosti Jemnice – v obvyklém formátu od 9 hodin, zakončena byla v 11.30 mší svatou; obnova se konala v kostele, o přestávce jsme se přesunuli do farní klubovny, původní záměr směřovat občerstvující se farníky spíše ven před klubovnu kvůli covidu se vzhledem k velké zimě nezdařil 🙂
 • od adventu se každou sobotu po mši svaté modlíme sv. Růženec jako prosbu o Boží slitování nad lidstvem trpícím pandemií koronaviru
 • ve středu 8.12. končí Rok sv. Josefa a začíná Rok rodiny; tuto středu se v kostele konala adorace u příležitosti Hodiny milosti – hodiny modliteb za svět
 • v sobotu 11.12. vyrazila skupinka žen na pouť z Babic n. Svitavou do kostela ve Křtinách a zpět, nádhernou zimní zasněženou krajinou
 • stavění betléma a stromků v kostele proběhlo v sobotu 18.12., účastnilo se tradiční osazenstvo plus pár nových tváří, jeden strom jsme zapomněli umístit před kostel, a tak ozdobil farní sál (je až do stropu :), velký strom u oltáře museli silní muži z farnosti trochu zkrátit, jinak by se nám tam nevešel
 • v prosinci probíhala soutěž o nejlépe ztvárněný betlém – zapojilo se celkem 12 rodin, některé přispěly i více než jedním dílem; fotografie všech betlémů pak byly vystaveny v našem kostele ve starém presbytáři – každý z nich vyhrál první místo ve své kategorii!
 • Vánoce jsme narozdíl od uplynulého roku mohli oslavit všichni spolu, na půlnoční mši svaté i na Boží hod zpíval sbor, kostel byl o svátcích otevřen pro veřejnost, na Štědrý den si přišla pro Betlémské světlo velká spousta lidí
 • v neděli 26.12. se konal už téměř tradiční koncert Rybovy České mše vánoční, kterou pořádá komínská radnice ve spolupráci s naší farností