Mimořádné plnomocné odpustky v situaci koronavinové krize

Apoštolská penitencierie vydala dne 19. března 2020 dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný dekret uděluje tyto mimořádné plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Uvádíme stručný přehled toho, kdo a za jakých podmínek může mimořádné plnomocné odpustky získat:

I. Dekretem se uděluje dar mimořádných plnomocných odpustků následujícím osobám:

1. věřícím postiženým nemocí Covid-19, zvanou koronavirus, kteří se nacházejí v nemocnicích či v domácí karanténě
2. zdravotnickým pracovníkům (lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, apod.)
3. rodinným příslušníkům nemocných
4. všem, kteří se o tyto nemocné jakkoli starají

Tito věřící mohou získat mimořádné plnomocné odpustky za následujících podmínek:

1. zřeknou se připoutání k jakémukoli hříchu
2. a) duchovně se připojí prostřednictvím komunikačních prostředků (televize, rozhlas, sociální média) ke slavení mše sv. nebo modlitby sv. růžence, nebo ke zbožnému slavení křížové cesty nebo jiným formám zbožnosti;
    b) pokud by jim nic z toho nebylo možné, mohou se místo toho pomodlit: Věřím v Boha, Otčenáš a nějakou modlitbu k Panně Marii (např. Zdrávas Maria, Pod ochranu tvou, Zdrávas Královno, apod.);
3. obětují tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a sestrám;
4. mají úmysl splnit řádné podmínky pro získání plnomocných odpustků (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce), jakmile jim to bude možné.

II. Všem ostatním věřícím Apoštolská penitencierie dává možnost získat mimořádné plnomocné odpustky v situaci pandemie, když za to – aby od Boha vyprosili ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postižení a věčnou spásu těm, které Pán k sobě povolal – obětují:

a) návštěvu Nejsvětější svátosti, eucharistickou adoraci (pokud to je vzhledem k bezpečnostním opatřením možné)
b) nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma sv.
c) nebo modlitbu sv. růžence
d) nebo vykonání křížové cesty
e) nebo modlitbu korunky k Božímu milosrdenství

Je zřejmé, že čtení Písma sv. a modlitby je možné konat i bez vycházení z domu, tedy s naprostým respektováním předpisů proti rozšiřování nákazy.
Samozřejmě i pro tyto věřící platí, že při tom mají úmysl splnit řádné podmínky pro získání plnomocných odpustků (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) hned, jak jim to bude možné.

III. Věřícím, kteří jsou na prahu smrti a nemohou přijmout svátost pomazání nemocných, vyzpovídat se a přijmout sv. přijímání, církev uděluje plnomocné odpustky, za předpokladu, že:

a) jsou náležitě disponovaní;
b) během života se obvykle modlili aspoň nějakou modlitbu (v tomto případě církev sama nahrazuje tři obvyklé podmínky);
c) doporučuje se při tom uctít kříž s ukřižovaným Kristem nebo i prostý kříž.

Hlavní penitenciář, kardinál Mauro Piacenza, uvedl, že důvodem vydání dekretu byla starost církve, abychom v této mimořádné době, která vyžaduje mimořádná opatření, všem, kdo to potřebují, „byli nablízku, přinášeli útěchu a pomáhali, aby nikomu nechyběl laskavý Boží dotek tváří v tvář utrpení a bezprostředně hrozící smrti.“

Na dotaz, zda se odpustky týkají i jiných nemocných, nebo jen těch, kteří jsou postiženi koronavirem, hlavní penitenciář, kardinál Piacenza, odpověděl: „Dekret je mimořádným opatřením z důvodu všeobecného stavu nouze, který prožíváme. Vztahuje se na všechny nemocné, protože všichni nemocní hospitalizovaní dnes v nemocnicích, prožívají kvůli pandemii tak či onak důsledky nouzového stavu.“

Dekret končí prosbou: „Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží a Matka církve, uzdravení nemocných a pomocnice křesťanů, naše orodovnice, ať pomáhá trpícímu lidstvu, odvrátí od nás zlo této pandemie, a vyprosí nám všechna dobra, potřebná pro naši spásu a pro naše posvěcení.“

(Zpracoval: P. ICLic. Radim Josef Jančář, O.Carm., odkaz)