Synoda 2021-2023 v naší farnosti – výstupy ze skupinek

Setkání zástupců synodních skupinek, středa 27. 4. 2022

Z diskuzí v synodálních skupinkách v naší farnosti mimo jiné vyplynulo, že bychom se rádi setkali napříč skupinkami a s otcem Marcelem, abychom posdíleli naše závěry. Sešli jsme se na konci dubna, celkem deset zástupců ze 3 skupinek. Setkání mělo poměrně volnou strukturu, jednotlivé skupinky postupně představily své závěry a k mnoha tématům se v průběhu rozvinula spontánní diskuze. 

Ukázalo se, že každá ze skupinek si k diskuzi v rámci synodálního procesu vybrala jiný tématický okruh: zastoupeny byly okruhy č. 2 – Naslouchat, č. 5 – Spoluzodpovědnost za misijní poslání a č. 6 – Vést dialog v církvi a ve společnosti. 

Na našem setkání jsme se více či méně do hloubky dotkli mnoha témat, která by se dala rozdělit do 3 oblastí: Jak jako věřící/farnost/církev působíme navenek, Jak působíme do vlastních řad, a Jaké jsou možnosti a podmínky našeho působení. 

Jak působíme navenek: říkali jsme si, že by bylo dobré být více vidět, pořádat více akcí pro veřejnost, otevřít kostel k návštěvě i mimo bohuslužby, a v době konání akcí mít dveře otevřené dokořán. Také, že když něco pořádáme, je třeba o tom dát vědět, např. dostatečně velkými plakáty na kostele, na webu (viz mapa betlémských světel, ve které jsme nebyli uvedeni) nebo ve zpravodajském časopise městské části. 

Jak by mohlo vypadat naše misijní působení? Nemusí se nutně jednat o oslovování lidí na ulici, naším misijním polem č. 1 je zaměstnání, kde,když kolegové budou vědět, že jsme věřící, budou se ptát. Už jen tím, že řekneme, že jdeme do kostela, svědčíme. Jako křesťané máme velmi účinný nástroj, a tím je modlitba. Můžeme se modlit v našich povoláních a také za obrácení lidí kolem sebe.

Jak působíme dovnitř: tématem byly zejména dvě skupiny, jejichž hlas není v naší církvi příliš slyšet. Je to skupina mladých lidí (dospívající) a skupina seniorů. Shodli jsme se, že by bylo fajn více se těmto skupinám věnovat, pro mladé zkusit založit společenství (mohlo by se spojit se společenstvím ministrantů), obnovit tábory či alespoň víkendovky, seniory zkusit navštěvovat, nabízet jim pomoc s dopravou na mši svatou nebo jiné služby, případně pořádat akce, na které senioři tradičně chodí (přednášky s duchovní tématikou) a aktivně je na ně zvát. Bylo by dobré vrátit se k přímluvám čteným mladými a také mladé lidi, a vůbec všechny věřící, více zapojit do čtení z lekcionáře. 

Když se setkáme v kostele s někým, koho neznáme, kdo je možná nový, je třeba myslet na to, že potřebuje zájem, vřelé přivítání a pozvání k zapojení se do farního společenství. Zde se vlastně působení dovnitř a ven prolíná, podobně jako v případě vedených adorací se zpěvy a přímluvami, které by se mohly konat jednou měsíčně po středeční mši svaté. 

Možnosti našeho působení závisí na dostatečném počtu zapojených aktivních věřících. Nápadů je hodně, realizátorů méně. Není ale nutné tříštit síly, můžeme se jako farnost specializovat na určitou oblast a další (např. bohatý program pro mladé) přenechat jiným (Salesiáni). Musíme si také uvědomit, že počet kněží, už tak dost nízký, bude i nadále klesat, a je tedy třeba věřících, kteří na sebe mnoho z aktivit, tradičně náležících kněžím, převezmou (např. i duchovní rozhovory). Kde ty aktivní lidi brát? Shodli jsme se, že je třeba oslovovat lidi kolem nás, kteří chodí na mše svaté, ale zatím se více nezapojují, klidně i opakovaně. Také je možné zkusit přizvat naše (současné i budoucí) ukrajinské přátele. 

Během setkání nepanovala 100% názorová shoda, docházelo například k opakované diskuzi o tom, jestli má být naším cílem přivést co nejvíce lidí do (katolické) církve, nebo jestli máme být rádi, že je nás určitý počet, a další nechat na lidech, kteří – budou-li chtít – si nás sami najdou. 

Celkově jsem ale vnímala tvůrčího ducha a vzájemný respekt a inspiraci. Skoro se nám ani po 2,5 hodinách diskuze nechtělo odcházet a domluvili jsme se, že bychom se rádi znovu potkali. 

Setkání zástupců synodních skupinek, středa 15. 6. 2022

Ve středu 15.6. se ve farním sále sešli zástupci všech 3 synodálních skupinek s otcem Marcelem k dalšímu rozhovoru nad tématy, které ze synodálního procesu v naší farnosti vyplynula. Tentokrát byl rozhovor již výrazně konkrétnější než minule. Plánovali jsme aktivity, které by v naší farnosti mohly vzniknout. Nejvíce času jsme věnovali promýšlení přípravy na biřmování pro mladé lidi od 13 let věku. Po aktivitě pro tuto věkovou skupinu je u nás ve farnosti poptávka ze strany rodičů dětí. Radovan s Monikou měli již připravený koncept, do kterého ostatní přidali své myšlenky, inspirací jim byla příprava na biřmování u Tomáška.

Setkání by byla 1x za 14 dní, v pondělky, nejprve by otec Marcel, případně pozvaný kněz, měl přednášku, po které by se účastníci přípravy rozdělili do menších skupinek k diskuzi. Bude třeba relativně hodně lidí (moderátoři skupinek), přemýšleli jsme, že by možná byli ochotni podílet se rodiče dětí, a svou účast přislíbili i někteří z nás. Padl i návrh, že by se 1x za 14 dní mohly děti setkávat k nějaké volnočasové aktivitě, aby se mezi nimi snáz vytvořily přátelské vztahy. Plán zahájit přípravu na biřmování byl vyhlášen v kostele již před prázdninami, aby si zájemci mohli uzpůsobit rozvrh.

Mladých lidí se týkal tak návrh pořídit ping-pongový stůl, který by je mohl nalákat na akce na faře, kde se jinak nudí. Musel by ale být skládací, aby se mimo akce dal schovat.

Adorace spojené s modlitbami a chválami máme v plánu, ale zatím nemáme kapacitu je realizovat, rozhodně ne každý měsíc. Pokud ale někdo bude mít chuť, může některou středu po mši svaté takovou adoraci naplánovat a vést.

Pochvalovali jsme si akci “Otevření kostela”, přivedla k nám lidi, kteří by jinak nepřišli, a moc se jim to líbilo. Stejně tak měl úspěch džbán na přímluvy, který jsme do kostela dali o Noci kostelů, a vůbec celý hudební program Noci kostelů, lidé odcházeli dojatí. Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby lidé, kteří běžně do kostela nechodí, a dorazí na mši svatou, nechodili ke svatému přijímání, o. Marcel vyslovil přání, abychom mu připravili výstižnou formulaci, kterou bude moci na těchto akcích před přijímáním říct.

Někteří lidé neví, o čem vlastně křesťanství je, a proto vznikl nápad dát do kostela zalaminované krátké texty o křesťanství, případně i krátké texty k osobní modlitbě a meditaci. Dalibor chystá text o historii kostela, který by byl k dispozici lidem, když se přijdou do kostele v neděli odpoledne podívat. Již teď máme v kostele k zakoupení kartičky s modlitbami, které obstarala Zdenka.

Ohledně hry Šifra mistra Vavřince, která stále funguje, jsme si řekli, že by informace o ní měla být výrazně umístěna na nástěnce.

Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby se ve farnosti zapojovalo do aktivit více lidí. Shodli jsme se, že je třeba konkrétní lidi aktivně oslovovat, a také jim dát najevo, že akce stojí na nich a bez nich nebude. Většina si také myslí, že lépe funguje skupina lidí ochotných se aktivně zapojit (například jako ta, která vznikla ze synodálního procesu, otevřená ovšem i případným dalším zájemcům o účast), než volená pastorační rada. 

Na konec jsme se krátce dotkli nutnosti modlit se za naše politiky, kteří rozhodují o důležitých zákonech týkajících se rodiny, a vše jsme zahrnuli do závěrečné modlitby.